Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

MAPA PARLAT

Performative installation. 250m2. Spoken map drawn on the floor and various habitable shelter spaces. Elements: carpet, metal, methacrylate, wood, plants, designed sound and guided meditation. 2022. Arts Santa Mònica. Barcelona.

accés
IMAGINACIÓ
Somiar, projectar, crear, construir... A la Instal·lació hi trobem el material de construcció d’estances en 3D que usaran els participants en les activacions.
MELIC
És el centre del cos i del territori, el rastre del que ens va connectar amb la primera llar: un cos. També és el centre del mapa i de la sala, l'àgora, el lloc de trobada per iniciar les activacions.
accés
MEMÒRIA
Són els records que es desperten i em tornen a casa. A la Instal·lació és un projector de diapositives amb fotografies d’àlbums familiars i llocs significatius de la nostra biografia.


estança
CENTRE VIBRACIONAL
Una llar per ser. Un centre energètic on es reuneixen els sentits, per fluir i vibrar, on la vida es toca. A la Instal·lació és uNa esfera geodèsica (3/4) per entrar i sentir.

estança
REFUGI
Una llar per protegir-me. Un aixopluc, un cau on em puc aïllar sense por. A la instal·lació és un tendal de persiana alacantina, per entrar i sentir-nos protegits, per veure i no ser vist. estança
MAPA PARLAT
Un mapa obert i processual d’un territori canviant i viu. A partir de les converses,  hem identificat els accessos i les estances que es distribueixen per l'espai. La majoria d'accessos i estances s'activen amb els visitants amb l'ajut d'un full desala. Mapa i territori guarden una escala 1/1
estança
CAPSA BLANCA
Un no-lloc en construcció. Una llar pensada, extensible, modular modificable. A la instal·lació és una zona amb capses blanques per poder construir i modificar.


estança
CASA MARE
Una llar arrelada en mi, per estar, descansar i rebre cura. Un dins-fora domèstic i quotidià. A la instal·lació és una gran casa de dos aigües amb plantes, seients, llibres...
accés 
EMERGÈNCIA
Quan esdevé. No ho busco. Només puc estar atent i permetre que passi. A la instal·lació hi ha restes de la paret que vam tirar a terra per ampliar l’espai i obrir-lo a la llum.
estança
ARRELS NÒMADES
Una llar ambulant. Quan la vida hi cap en dos maletes. A la instal·lació són maletes i bosses de viatge foradades, suspeses del sostre.

accés
ARA
És l’atenció plena. Em faig present aquí i ara. A la instal·lació hi ha dos butaques amb una meditació guiada per accedir a la llar interior mitjançant la respiració i la visualització.


(CAT)
La instal·lació s’inspira en els “mapas falados” de la selva amazònica. En zones de la selva en contínua transformació o de difícil accés, es cartografia el territori a partir del que expliquen els seus habitants.
Consta d’un mapa pintat al terra de la sala central de l’espai expositiu, i diversos dispositius distribuïts per l’espai. Aquests dispositius recullen el conjunt de les aportacions de les participants en el procés participatiu
previ a la instal·lació. Les visitants poden passejar per la instal·lació amb l’ajut d’un mapa imprès i habitar o interactuar amb ells.

El procés participatiu previ va consistir en trenta converses amb persones de diferents àmbits preguntant-nos: és la llar un estat interior? i si és així, com hi accedeixo i com és? De les converses vam obtenir les pistes i indicacions per identificar i localitzar els elements de la interioritat més significatius dels participants, cartografiant així aquest estat. Es tracta doncs, d’un mapa obert, processual; d’un territori canviant i viu, on hem identificat quatre accessos i localitzat cinc tipologies d’estança comuns a moltes persones, i aquests són els dispositius de la instal·lació.


Un aspecte important de la peça és el fet d’haver obert parets i finestres a una sala que abans era una sala negra i tancada. Hem pintat de blanc i ha entrat la llum a la gran sala després de molt de temps, donant un gir de 180 graus. Ens agrada molt que sigui així, perquè la majoria de les aportacions que hem rebut en les converses, aborden la interioritat qüestionant els límits dins-fora, tancat-obert... i un tema que tradicionalment s'ha tractat amb un imaginari que festeja amb l'ocult i hermètic s’ha banyat de llum i celebració. 

Cercàvem or i vam baixar a la mina
i la foscor s'il·luminà de sobte
perquè érem dos a contradir la nit.
(Joan Vinyoli, Llibre d’amic)

(ESP)
La instalación se inspira en los “mapas falados” de la selva amazónica. En zonas de la selva en continua transformación o de difícil acceso, se cartografía el territorio a partir de lo que explican sus habitantes.
Consta de un mapa pintado en el suelo de la sala central del espacio expositivo, y varios dispositivos distribuidos por el espacio. Estos dispositivos responden al conjunto de las aportaciones de las participantes en el proceso participativo previo a la instalación. Las visitantes pueden pasear por la instalación con ayuda de un mapa impreso y habitar o interactuar ellos.
El proceso participativo previo consistió en treinta conversaciones con personas de distintos ámbitos preguntándonos: ¿es el hogar un estado interior? y si es así, ¿cómo accedo y cómo es? De las conversaciones obtuvimos las pistas e indicaciones para identificar y localizar los elementos de la interioridad más significativos de las participantes, cartografiando así ese estado. Se trata de un mapa abierto, procesual, de un territorio cambiante y vivo, en el que hemos identificado cuatro accesos y localizado cinco tipologías de estancia comunes a muchas personas, y éstos son los dispositivos de la instalación:
 • El acceso AHORA. Es la atención plena. Me hago presente aquí y ahora. En la instalación hay dos butacas con una meditación guiada para acceder al hogar interior mediante la respiración y la visualización.
 • El acceso EMERGENCIA. Cuando acontece. No lo busco. Sólo puedo estar atenta y permitir que suceda. En la instalación hay restos de la pared que tiramos al suelo para ampliar el espacio y abrirlo a la luz.
 • El acceso MEMORIA. Como la magdalena de Proust, son los recuerdos que despiertan y me devuelven a casa. En la Instalación es un proyector de diapositivas con fotografías de álbumes familiares y sitios significativos de nuestra biografía.
 • El acceso IMAGINACIÓN. Soñar, proyectar, crear, construir... En la Instalación hallamos el material para la construcción de estancias en 3D que usarán los participantes en las activaciones.
 • La estancia CASA MADRE. Un hogar arraigado en mí, para estar, descansar y recibir cuidado. Un dentro-fuera doméstico y cotidiano. En la instalación es una gran casa de dos aguas con plantas, asientos, libros...
 • La estancia ESFERA VIBRACIONAL. Un hogar para ser. Un centro energético en el que se reúnen los sentidos, para fluir y vibrar, donde la vida se toca. En la Instalación es una esfera geodésica (3/4) para entrar y sentir.
 • La estancia REFUGIO. Un hogar para protegerme. Un cobijo, una madriguera donde me puedo aislar sin miedo. En la instalación es un toldo de persiana alicantina, para entrar y sentir-se protegido, para ver y no ser visto.
 • La estancia CAJA BLANCA. Un no-lugar en construcción. Un hogar pensado, extensible, modular modificable. En la instalación es una zona con cajas blancas para construir y modificar.
 • La estancia RAÍCES NÓMADAS. Un hogar ambulante. Cuando la vida cabe en dos maletas. En la instalación son maletas y bolsas de viaje agujereadas, suspendidas del techo.
 • Además de las estancias y accesos, hemos trazado un ombligo. Es el centro del cuerpo y del territorio. El rastro de lo que nos conectó con el primer hogar: un cuerpo.
Un aspecto importante de la pieza es el haber abierto paredes y ventanas a una sala que antes era negra y cerrada. Hemos pintado de blanco y ha entrado la luz después de mucho tiempo, dando un giro de 180 grados. Nos gusta mucho que sea así, porque la mayoría de las aportaciones que hemos recibido en las conversaciones, abordan la interioridad cuestionando los límites dentro-fuera, cerrado-abierto... y un tema que tradicionalmente se ha tratado con un imaginario de lo oculto y hermético, se ha bañado de luz y celebración.

Buscábamos oro y bajamos a la mina
y la oscuridad se iluminó de repente
porque éramos dos a contradecir la noche.
(Joan Vinyoli, Llibre d’amic)
 • (ENG)
The installation is inspired by the "mapas falados" of the Amazon jungle. In areas of the jungle in continuous transformation or difficult to access, the territory is mapped based on what its inhabitants explain.
It consists of a map painted on the floor of the central room of the exhibition space, and various devices distributed throughout the space. These devices collect all the contributions of the participants in the participatory process prior to the installation. Visitors can walk around the space with the help of a printed map and inhabit or interact with them.
The previous participative process consisted of thirty conversations with people from different fields asking us: is the home an inner state? and if so, how do I access it and what is it like? From the conversations, we obtained the clues and indications to identify and locate the most significant elements of the interiority of the participants, thus mapping this state. It is an open, in progress map of a changing and living territory, where we have identified four accesses and located five types of shelters common to many people, and these are the installation devices:
 • NOW access. It is mindfulness. I am present here and now. In the installation, there are two armchairs with a guided meditation to access the inner home through breathing and visualization.
 • EMERGENCY access. When it becomes and I am not looking for it. I can only be attentive and allow it to happen. In the installation, there are remnants of the wall that we pulled down to open up the space to the light and expand it.
 • MEMORY access. Like Proust's cupcake, it is the memories that wake up and bring me home. In the Installation is a slide projector with photographs from family albums and significant places for us.
 • The IMAGINATION access. Dream, project, create, build... In the Installation, we will find the construction material for 3D rooms that will be used by the participants in the activations.
 • The MOTHER HOUSE shelter. A home rooted in me, to be, rest and receive care. A domestic and everyday inside-out. In the facility is a large gabled house with plants, seats, books... sit and rest.
 • The VIBRATIONAL SPHERE room. A home to be. An energy center where the senses meet, to flow and vibrate, where life touches. In the Installation is a geodesic sphere (3/4) to enter and feel.
 • The SHELTER place. A home to protect me. A shelter, a den where I can isolate myself without fear. In the installation is an Alicante blind awning, to enter and feel protected, to see and not be seen.
 • The WHITE CAGE place. A non-site under construction. A thoughtful, extendable, modifiable and modular home. In the installation is an area with white boxes to be able to build and modify.
 • The NOMAD ROOTS home. A traveling household. When life comes in two suitcases. In the installation are suitcases and travel bags with holes, suspended from the ceiling.
 • In addition to the rooms and accesses, we find a navel. It is the center of the body and the territory. The trace of what connected us to the first home: a body.
An important aspect of the piece is the fact that it has opened up walls and windows in a room that was previously a black and closed big room. We have painted white and the light has entered the great room after a long time, making a 180-degree turn. We really like it to be this way, because most of the contributions we have received in the conversations address interiority by questioning the limits of inside-outside, closed-open... and a subject that has traditionally been treated with an hidden and hermetic imaginary, has been bathed in light and celebration.

We were looking for gold and went down to the mine
and the darkness was suddenly illuminated
because we were two to contradict the night.
(Joan Vinyoli, Book of a friend)