Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

CORRESPONDÈNCIES

2011. Letters on papers. DIN A5 . 


(CAT)
La segona acció del Projecte Escolta, anomenada correspondències, és una acció de mail art i té una participació més limitada i intimista. Ha consistit en posar en contacte a 14 persones que d’alguna manera estan implicades en l’escolta, perquè ho viuen en primera persona o perquè reflexionen sobre el tema. Aquestes havien de comunicar-se per parelles mitjançant el correu electrònic, escrivint-se una carta que després es responien. Aquestes cartes, amb la seva respectiva resposta, es publiquen en el catàleg.

S’han seleccionat catorze persones que viuen l’escolta des de posicions molt diferents. Un primer grup té una professió especialment dedicada a l’atenció i la cura de les persones i els seus participants han estat formats per a escoltar; un segon grup de persones el formen aquells que dediquen molt de temps a l’escolta en les seves professions, malgrat no han rebut formació per a fer-ho; un tercer grup és el dels creadors, que experimenten l’escolta a un nivell que permeti l’emergència de l’obra i finalment hem volgut comptar amb una persona que viu l’escolta de forma especial, des d’una limitació sensorial com és la sordesa.

La singularitat d’aquesta acció ha consistit en la manera de respondre les cartes. S’havia de fer emprant les paraules de la parella, sense alterar l’ordre ni afegir-ne, només eliminant aquella part del text rebut que no ressonava en l’interior de cadascú. D’aquesta manera, la resposta de cada carta és un ressò: paraules que retornen, com el ressò de les muntanyes o d’una cova. Allò que afecta l’altre és el que ens retorna. En aquesta acció, l’altre es predisposa a ser afectat i a expressar la seva afectació, sense afegir, acollint. Aquesta acollida és la manera concreta d’establir una comunicació més empàtica i depurada. A partir de les respostes intervingudes, nosaltres hem manipulat plàsticament les cartes, foradant i tapant, en la línia d’anteriors accions de Kenosi.

PARTICIPANTS 
Raül Moya / José Antonio Calvo (barman /sacerdot)
Encarna Valenzuela / Elisa Grau (esteticista /psicoterapèuta)
César López /Teresa Giménez (activista / psicòloga)
Jordi Palou / Antoni Clapés (mediador de conflictes / poeta i editor)
Xus de Miguel / Pietro Melloni (mestra / metge radiòleg, sord)
Anna Ventura / Xavi Giménez (metge de família / director de fotografia)
Carlos Vilanueva / Marc Artigau (voluntari / director de teatre i escriptor)


(ESP)
La segunda acción del Projecte Escolta, llamada Correspondències (correspondencias), es una acción de mail art y tiene una participación más limitada e intimista. Ha consistido en poner en contacto a 14 personas que de alguna manera están implicadas en la escucha, porque lo viven en primera persona o porque reflexionan sobre el tema. Éstas tenían que comunicarse por parejas mediante correo electrónico, escribiéndose una carta que después se contestaba. Estas cartas, con su respectiva respuesta, se publican en el catálogo.

Se han seleccionado catorce personas que viven la escucha desde posiciones muy diferentes. Un primer grupo tiene una profesión especialmente dedicada a la atención y el cuidado de las personas y sus participantes han sido formados para escuchar; un segundo grupo de personas lo forman aquellos que dedican mucho tiempo a escuchar en sus profesiones, a pesar de no haber recibido formación para hacerlo; un tercer grupo es el de los creadores, que experimentan la escucha a un nivel de permite la emergencia de la obra y finalmente hemos querido contar con una persona que vive la escucha de una manera muy especial, desde una limitación sensorial como es la sordez.

La singularidad de esta acción ha consistido en la manera de contestar las cartas. Se tenía que hacer empleando las palabras de la pareja, sin alterar el orden ni añadir nada, solo eliminando la parte del texto que no resonaba en el interior de cada uno. De esta manera, la respuesta de cada carta es un eco: palabras que retornan, como el eco de las montañas o de una cueva. Aquello que afecta al otro es lo que nos retorna. En esta acción, el otro se predispone a ser afectado y a expresar su afectación, sin añadir, acogiendo. Esta acogida es la manera correcta de establecer una comunicación más empática y depurada. A partir de las respuestas intervenidas, hemos manipulado plásticamente las cartas, agujereando y tapando, en la línea de anteriores acciones de Kenosi.

PARTICIPANTES
Raül Moya / José Antonio Calvo (barman /sacerdote)
Encarna Valenzuela / Elisa Grau (esteticista /psicoterapeuta)
César López /Teresa Giménez (activista / psicóloga)
Jordi Palou / Antoni Clapés (mediador de conflictos / poeta y editor)
Xus de Miguel / Pietro Melloni (maestra / médico radiólogo, sordo)
Anna Ventura / Xavi Giménez (médico de familia / director de fotografía)
Carlos Vilanueva / Marc Artigau (voluntario / director de teatro y escritor)

(ENG)
The second action of Projecte Escolta , named Correspondències (correspondences), is a mail art action and has a limited and more intimate participation. It consisted in putting 14 people in touch with each other that are some way involved in the act of listening, either because they live it in first person or because they reflect on the subject. They had to communicate in pairs via email, writing a letter that was later answered. These letters, with their respective reply, are published in the catalogue.

Fourteen people that live the act of listening from very different positions were chosen. The first group had a job that was specifically dedicated to the attention and care of people and the participants had been taught to listen; a second group of people was made up of those that dedicate a lot of time to listening in their jobs, even though they had never received any training in doing so; the third group what that of creators, that experimented with listening of a level that allows the emergence of artwork, and finally we wanted to include a person that lives listening in a very special way, from a sensorial limitation like deafness.

The singularity of this action consisted in the way of answering the letters. It had to be done using the partner’s words, without altering the order or adding anything, only eliminating the part of the text that didn’t echo within each person. This way, the answer of each letter was an echo: words that return, like the echo of the mountains or in a cave. That which affects the other is what reverberates back to us. In this action, the other person is predisposed to be affected and to express his affectation, within adding, adopting. This adoption is the correct way to establish a more empathetic and purer communication. From the intervened answers, we manipulated the letters, making holes and covering, following the line of previous actions in Kenosi.

PARTICIPANTS
Raül Moya / José Antonio Calvo (barman /priest)
Encarna Valenzuela / Elisa Grau (beautician /psychotherapist)
César López /Teresa Giménez (activist / psychologist)
Jordi Palou / Antoni Clapés (conflict mediator/ poet and editor)
Xus de Miguel / Pietro Melloni (teacher / radiology doctor, deaf)
Anna Ventura / Xavi Giménez (family doctor / director of photography)
Carlos Vilanueva / Marc Artigau (volunteer / theatre director and writter)