Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

ARCA

House made with paper, metal and magnets. 280h x 370w x 540d cm. 6 projectors. Vídeo production. Duration: -5’. Image Format 16:9.
Poem: Antoni Clapés. House building: Javier Lasterra / Carles Castaño
2009. Museu Molí Paperer. Capellades
2016. Biblioteca Nacional de Catalunya. Barcelona
2019. Arts Santa Mònica. Barcelona

(CAT)
El projecte Arca, instal·lació performativa, forma part del treball en procés que sota el nom de kenosi venim desenvolupant durant els darrers anys. Consisteix en una instal·lació amb una acció performativa. 

Aquest projecte va veure la llum, per primera vegada, al Museu Molí Paperer de Capellades, entre novembre de 2009 i gener de 2010. Es va repetir a la Biblioteca Nacional de Catalunya, com a exposició temporal a l’inici de l’any  2016, i a Arts Santa Mònica el 2019.

L’ARCA
Tant en la naturalesa material com en la espiritual, l’arca ha simbolitzat, tradicionalment, aquell poder que fa que res es perdi i tot pugui renéixer.

La idea substancial d’aquest significat simbòlic consisteix en creure que l’essència pot retirar-se a un lloc (espai contenidor) i romandre allà continguda fins que les condicions d‘un nou naixement facin possible la seva visibilitat en una nova existència exterioritzada.

L’EXPOSICIÓ
Una gran arca de paper (entre 510 I 700cm de llargada x 350 d’amplada x 250cm d’alçada) suspesa en l’aire mitjançant una estructura interna. En les seves parets s’hi projecta un text poètic d’Antoni Clapés.

Al costat es reprodueix el vídeo enregistrat a Capellades l’any 2010 i alguns elements plàstics que acompanyen la casa, així com un text explicatiu.

De la instal·lació a Capellades es va editar un cartell numerat i signat pels artistes i el poeta, amb la maqueta retallable de l’arca; traslladant, així, l’objecte arca més enllà de les parets de l’espai expositiu. Aquest cartell està disponible i es regala als assistents a la performance.

LA PERFORMANCE
La instal·lació passa a ser un dispositiu performatiu, de tal manera que es veu modificada: durant l’acció, el text es va buidant de mots per la participació activa dels assistents.

En aquest buidar-se, que és físic, el text es refà una vegada i altra, lliurant-se als participants, alliberant-se de les parets que el contenen i el fan visible. A mesura que desapareixen els mots, apareixien nous poemes, que acabaven desapareixent per tal de fer-ne aparèixer de nous... La paraula - llum, atrapada en el paper, s’esborra del seu suport físic per a perdre’s en l’espai (projectant-se per les parets, mobiliari i assistents dins la sala) i el temps. Durant  la performance, alguns dels poetes participants també diuen poemes.

Donat que al llarg del temps que dura l’acció, hi ha sempre vàries persones alhora distribuïdes lliurament per les quatre parets de l’arca, resulta impossible percebre l’obra de forma completa. Aquest fet, sumat a la recitació continuada, fa de la performance una acció complexa, finalment més sensorial que conceptual, d’evolució sincrònica i no diacrònica, on els estímuls (mots) funcionen de forma interdependent en la seva percepció visual i auditiva.

EL VÍDEO
A partir de la documentació visual de la performance a Capellades (2010), vam realitzar una peça de vídeo de 5 minuts de durada, que recull l’acció com a document i alhora trasllada l’experiència sensorial de l’acció a un llenguatge fílmic. El vídeo s’ha exposat de forma virtual a la galeria Urban com a part de la programació de Off LOOP 2010 i en l’exposició itinerant “temps fugit” (iniciada al Palau Moja de Barcelona).   


(ESP)
El proyecto Arca, instalación performativa, forma parte del trabajo en proceso bajo el nombre de kenosi (kenosis) que hemos desarrollando durante los últimos años. Consiste en una instalación con una acción performativa.

Este proyecto vio la luz, por primera vez, en el Museo Molí Paperer de Capellades, entre noviembre del 2009 y enero del 2010. Se repitió en la Biblioteca Nacional de Cataluña, como exposición temporal a principios del año 2016 y en Arts Santa Mònica en 2019.

EL ARCA
Tanto en la naturaleza material como en la espiritual, el arca ha simbolizado, tradicionalmente, aquel poder que hace que nada se pierda y todo puede renacer.

La idea substancial de este significado simbólico consiste en creer que la esencia puede retirarse a un lugar (espacio contenedor) y quedarse allí contenida hasta que las condiciones de un nuevo nacimiento hagan posible su visibilidad en una nueva existencia exteriorizada.

LA EXPOSICIÓN
Una gran arca de papel (entre 510 y 700 cm de largo x 350 cm de ancho x 250cm de altura) suspendida en el aire mediante una estructura interna. En sus paredes se proyecta un texto poético de Antoni Clapés.

Al lado es reproduce el video grabado en Capellades en el año 2010 y algunos elementos plásticos que acompañan la casa, así como un texto explicativo.

De la instalación en Capellades se editó un cartel numerado y firmado por los artistas y el poeta, con la maqueta recortable del arca; trasladando, así, el objeto arca más allá de las paredes del espacio expositivo. Este cartel esta también disponible y se regala a los asistentes en la performance.

LA PERFORMANCE
La instalación pasa a ser un dispositivo perfomativo, de tal manera que se ve modificada: durante la acción, el texto se va vaciando de palabras por la participación activa de los asistentes.

En este vaciarse, que es físico, el texto se rehace una y otra vez, entregándose a los participantes, liberándose de las paredes que lo contienen y lo hace visible. A medida que desaparecen las palabras, aparecen nuevos poemas, que acababan desapareciendo para dejar aparecer otros nuevos… La palabra – luz, atrapada en el papel, se borra de su soporte físico para perderse en el espacio (proyectándose por las paredes, muebles y asistentes dentro de la sala) y el tiempo. Durante la performance, algunos de los poetas participantes también leen poemas.

Dada la larga duración de la acción, y que siempre hay varias personas a la vez distribuidas libremente por las cuatro paredes del arca, resulta imposible percibir la obra de forma completa. Este hecho, sumado a la recitación continua, hace de la performance una acción compleja, finalmente más sensorial que conceptual, de evolución sincrónica y no diacrónica, donde los estímulos (palabras) funcionan de forma interdependiente en su percepción visual y auditiva.

EL VIDEO
A partir de la documentación visual de la performance en Capellades (2010), realizamos una pieza de video de 5 minutos de duración, que recoge la acción como documento y a la vez trasladando la experiencia sensorial de la acción a un lenguaje fílmico. El video se ha expuesto de forma virtual en la galería Urban como partes de la programación de Off LOOP 2010 y en la exposición itinerante “temps fugit” (iniciada en el Palau Moja de Barcelona).

(ENG)
The project Arca (the Arc), performative installation, is part of our work in progress kenosi (Kenosis). It consists in an installation with a performative action.

This project first came to light in the Molí Paperer Museum in Capellades, between November 2009 and January 2010. It was repeated in the National Library of Catalonia, as a temporal exhibition at the beginning of 2016, and in Arts Santamònica at 2019.

THE ARC
Just as in material nature as in spiritual nature, the arc has symbolized, traditionally, the power that makes sure nothing is lost and everything can be reborn.

The substantial idea of this symbolic meaning consists in believing that the essence can retire to a place (containing space) and remain there contained until the conditions of a new birth make its visibility a possibility in a new exteriorized existence.

THE EXPOSITION
A large paper arc (between 510 cm 700 and  in length x 350cm wide x 250cm high) is installed suspended in the air by an internal structure. A poetic text by Antoni Clapés is projected on its walls.

Next to it, the video of Capellades 2010 is played, as are some plastic elements that accompany the house, and an explicative text.

Since the installation in Capellades, a poster was edited, numbered and signed by the artists and the poet, with a cut-out model of the arc; moving the arc object out of the walls of the exposition space. This poster is, on this occasion, also available and given to those that assist the performance.

THE PERFORMANCE
The installation becomes a performative device, and that way is modified: the text is emptied of words by the active participation of the assistants of the action.

In this emptying, which is physical, the text is rewritten over and over again, giving itself to the participants, freeing itself from the walls that contain it and make it visible. As the words disappear, new poems appear, that end up disappearing to make way for new ones... The word – light, trapped on the paper, is erased from its physical support to be lost in space (projected of the walls, furniture and assistants in the room) and in time. During the performance, some poets that participated also read poems.

Given the length of time the action endures, there are always various people distributed at the same time freely among the four walls of the arc, which make it impossible to perceive the completed form of the artwork. This, added to the continuous recital, makes the performance a complex action, ultimately more sensorial than conceptual, of synchronic evolution and not diachronic, where the stimuli (words) work independently in its visual and aural perceptions.

THE VIDEO
Using the visual documentation of the performance in Capellades (2010), we made a video piece of 5 minutes that recollects the action as a document and at the same time transfers the sensorial experience of the action to a film. The video has been exhibited virtually in the Urban Gallery as part of the programme for Off LOOP 2010 and in the itinerant exposition “temps fugit” (fleeting time) (initiated in the Moja Palace in Barcelona.