Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

OXYMORON


2011. Performative installation. 4 projections on loop. Two parallel screens.


︎︎︎ MORE VIDEOWORKS IN URBAN GALLERY

(CAT)
La peça concebuda com a perpetuum Mobile, consisteix en una vídeo instal·lació per a l’espai d’art Moritz de Cornellà de Llobregat. Quatre canals projectats damunt dos plans separats: els vidres de l’aparador de l’espai d’art  i una pantalla dins la sala, a uns metres de l’aparador, creant un doble díptic videogràfic de grans dimensions en què textos i imatges dialoguen en moviment de forma aleatòria i sincrònica.

Cada canal projecta pel·lícules de durada diferent en loop, pel que mai hi ha coincidència i el retaule final sempre és diferent. En la pantalla interior es projecta una pel·lícula amb poemes  intervinguts i un altra amb espais d’oportunitat. En l’aparador es projecta el mateix, però amb durada diferent i intercanviant les posicions.

L’obra queda completada amb una performance prèvia durant la qual els participants foraden la pantalla permetent que apareixin imatges d’una pel·lícula dins d’una altra pel·lícula. Així, des del carrer es veuran fragments de poema dins d’espais i fragments d’espais dins de poemes. Per a la performance de Cornellà es va comptar amb la col·laboració musical de Sara Pérez Fontan.

La videoinstal·lació està pensada tant per a ser vista des del carrer, mirant l’aparador, des d’on es contempla el retaule de forma plana, com transitant entre la pantalla i l’aparador, percebent les entranyes del retaule.

La transició d’imatges es produeix a un ritme lent, possibilitant la intervenció damunt de l’obra per part dels assistents, generant així un discurs més complex, sense fil argumental en una tensió continua entre buit i ple, un oxímoron visual: un retaule PLE de BUITS que atrapa de forma sensorial.


(ESP)
La pieza concebida como perpetuum Mobile, consiste en una videoinstalación para el espacio de arte Moritz de Cornellà de Llobregat. Cuatro canales proyectados sobre dos planos separados: los vidrios del escaparate del espacio de arte y una pantalla dentro de la sala, a unos metros del escaparate, creando un doble díptico videográfico de grandes dimensiones en el que textos e imágenes dialogan en movimiento de forma aleatoria y sincrónica.

Cada canal proyecta películas de duración diferente en bucle, para que nunca haya coincidencia y el retablo final sea siempre diferente. En la pantalla interior se proyecta una película con poemas intervenidos y otra con espacios de oportunidad. En el escaparate se proyecta lo mismo, pero con distinta duración e intercambiando las posiciones.

La obra se completa con una performance durante la cual los participantes agujerean la pantalla permitiendo que aparezcan imágenes de una película dentro de otra película. Así, desde la calle se ven fragmentos de poema dentro de espacios y fragmentos de espacios dentro de poemas. Para la performance se contó con la colaboración musical de Sara Pérez Fontan.

La videoinstalación está pensada tanto para ser vista desde la calle, mirando el escaparate, desde donde se contempla el retablo de forma plana, como transitando entre la pantalla i el escaparate, percibiendo las entrañas del retablo.

La transmisión de imágenes se produce a un ritmo lento, posibilitando la intervención encima de la obra por parte de los asistentes, generando así un discurso más complejo, sin hilo argumental en una tensión continua entre vacío y lleno, un oxímoron visual: un retablo LLENO de VACÍOS que atrapa de forma sensorial.

(ENG)
The piece conceived as perpetuum Mobile, consists of a video-installation for the Moritz art space in Cornellà de Llobregat. Four channels projected on two separate planes: the glass of the storefront of the art space and a screen in the space, a few metres away from the storefront, creating a double videographical diptych of large dimensions on which texts and images dialogue in a synchronic and random movement.

Each channel projects films of different lengths on loop, so that there are never any coincidences and the final image is always different. Projected on the interior screen are a film with intervened poems and another film with opportunity spaces. On the storefront the same is projected, but with different lengths and exchanging positions.

The piece is completed with a previous performance during which the participants perforate the screen permitting images from one film to appear within another film. This way, from the street fragment of poems inside spaces and fragments of spaces inside poems can be seen. During the performance, Sara Pérez Fontan collaborated musically.

The videoinstallation is thought to be seen both from the street, looking at the storefront, from which the final image can be contemplated flat, as transiting between the screen and the storefront, perceiving the innards of the image.

The transmission of images is produced at a slow rhythm, making it possible for the assistants to intervene on top of the piece, generating a more complex discourse, without an argumentative thread en a continuous tension between empty and full, a visual oxymoron: a piece FULL of HOLES that trap in a sensorial way.