Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

GRATIA PLENA


1995. 40 fresh red roses, white sheet, wooden platform and light projections.  250x110cm. Posterior productions: photographs.

(CAT)
Distribució a l’espai: 30cm del terra, en posició horitzontal, como un llit. Atmosfera fosca. Una projecció de llum de les paraules llatines “gratia plena” sobre el llit de flors.

“(...) L’obra Gratia Plena (1995) es constitueix en una metàfora visual d’aquesta esta idea, a partir de certes experiències dels artistes i en relació amb un poema de Sant Joan de la Creu. La idea cristiana de la “gràcia”, en l’àmbit catòlic, passa por l’experiència mística, una experiència extàtica profundament il·lustrada per místics como Sant Joan de la Creu, Santa Teresa de Jesús i Sant Ignasi de Loyola. La “gràcia”, como a forma de contacte amb el diví, o com a plenitud del diví es produiria en un moment de repòs i d’una gran obertura interior. Aquest interès pel caràcter místic del cristianisme no és nou en l’art contemporani. Un exemple és un treball de J. Beuys, qui va mostrar la seva fascinació  pels “Exercicis Espirituals” de Sant Ignasi de Loyola y va realitzar una acció Fluxus de l’experiència de la seva visita a la ciutat de Manresa.
No obstant, després d’aquesta primera obra conjunta, l’ interès de Guasch i Asunción anirà prenent una altra direcció. Més endavant es veurà como els artistes apunten cap a aquella obertura como una fissura, un buit, una absència, fins i tot un abandonament, ¿què és abandonar-se sinó deixar que l’atzar o allò casual guiïn els nostres passos?. Ja va assenyalar Simone Weil “La gracia colma, pero no puede entrar más que allí donde hay un vacío para recibirla, y es ella quien hace ese vacío” (1). Llavors, consciència de l’inútil en la recerca de la gracia.”
(Lola Donaire. Fragment del text del catàleg Vulnerables)
(1) Simone Weil. La gravedad y la gracia. Ed. Trotta, Madrid, 2001.


(ESP)
Distribución en el espacio: 30cm del suelo en posición horizontal, como una cama. Atmósfera oscura. Una proyección de luz de las palabras latinas “gratia plena” se proyectan sobre la cama cubierta de flores.

(...) La obra Gratia Plena (1995) se constituye en una metáfora visual de esta idea, a partir de ciertas experiencias de los artistas y en relación con un poema de San Juan de la Cruz. La idea cristiana de la “gracia”, en el ámbito católico, pasa por la experiencia mística, una experiencia extática profundamente ilustrada por místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y San Ignacio de Loyola. La “gracia”, como forma de contacto con lo divino, o como plenitud de lo divino se produciría en un momento de reposo y de una gran apertura interior. Este interés por el carácter místico del cristianismo no es nuevo en el arte contemporáneo. Un ejemplo es un trabajo de J. Beuys, quien mostró su fascinación  por los “Ejercicios Espirituales” de San Ignacio de Loyola y realizó una acción Fluxus de la experiencia de su visita en la ciudad de Manresa.
Sin embargo, después de esta primera obra conjunta el interés de Guasch y Asunción irá tomando otra dirección. Más adelante se verá como los artistas apuntan hacia aquella apertura como una fisura, un vacío, una ausencia, incluso un abandono, ¿qué es abandonarse sino dejar que el azar o lo casual guíen nuestros pasos?. Ya señaló Simone Weil “La gracia colma, pero no puede entrar más que allí donde hay un vacío para recibirla, y es ella quien hace ese vacío” (1). Entonces, consciencia de lo inútil en la búsqueda de la gracia. 
(Lola Donaire. Fragmento del texto del catálogo Vulnerables)
(1) Simone Weil. La gravedad y la gracia. Ed. Trotta, Madrid, 2001.
(ENG)
Arrangement in the space; 30cm from the ground, in a horizontal position, like a bed.  Dark atmosphere. A light projection of the Latin words "gratia plena" are cast onto the flower-covered bed.

(...)The piece Gratia Plena (1995) constitutes in a visual metaphor of this idea, based on certain experiences of the artists and in relation to a poem by San Juan de la Cruz. The Christian idea of “grace”, in a Catholic ambit, is a mystic experience, an ecstatic experience profoundly illustrated by mystics like San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús and San Ignacio de Loyola. The “grace”, as a way of contact with the divine, o as a fullness of the divine is produced in a moment of rest and of great inner opening. This interest for the mystic character of Christianity isn’t new to contemporary art. An example is the work of J. Beuys, who showed his fascination for the “Spiritual Exercises” of San Ignacio de Loyola and realized the action Fluxus from his experience visiting the city of Manresa.
Nevertheless, after this first joint artwork, Guasch’s and Asunción’s interest takes another direction. Later on it will become visible how to artists see that opening as a fissure, an emptiness, an absence, even an abandonment. What is abandonment if not to allow chance or casualty guides our steps? Simone Weil said “Grace fills empty spaces, but it can only enter where there is a void to receive it, and it is grace itself which makes this void” (1). Therefore, conscience of what is useless in the search for grace.
(Lola Donaire. Text for the catalogue Vulnerables)
(1) Simone Weil. La gravedad y la gracia. (Gravity and Grace). Ed. Trotta, Madrid, 2001.