Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

GRATIA PLENA


1995. 40 fresh red roses, white sheet, wooden platform and light projections.  250x110cm. Posterior productions: photographs.

(CAT)
Distribució a l’espai: 30cm del terra, en posició horitzontal, como un llit. Atmosfera fosca. Una projecció de llum de les paraules llatines “gratia plena” sobre el llit de flors.

(...) L’obra Gratia Plena (1995) es constitueix en una metàfora visual d’aquesta esta idea, a partir de certes experiències dels artistes i en relació amb un poema de Sant Joan de la Creu. La idea cristiana de la “gràcia”, en l’àmbit catòlic, passa por l’experiència mística, una experiència extàtica profundament il·lustrada per místics como Sant Joan de la Creu, Santa Teresa de Jesús i Sant Ignasi de Loyola. La “gràcia”, como a forma de contacte amb el diví, o com a plenitud del diví es produiria en un moment de repòs i d’una gran obertura interior. Aquest interès pel caràcter místic del cristianisme no és nou en l’art contemporani. Un exemple és un treball de J. Beuys, qui va mostrar la seva fascinació  pels “Exercicis Espirituals” de Sant Ignasi de Loyola y va realitzar una acció Fluxus de l’experiència de la seva visita a la ciutat de Manresa.
No obstant, després d’aquesta primera obra conjunta, l’ interès de Guasch i Asunción anirà prenent una altra direcció. Més endavant es veurà como els artistes apunten cap a aquella obertura como una fissura, un buit, una absència, fins i tot un abandonament, ¿què és abandonar-se sinó deixar que l’atzar o allò casual guiïn els nostres passos?. Ja va assenyalar Simone Weil “La gracia colma, pero no puede entrar más que allí donde hay un vacío para recibirla, y es ella quien hace ese vacío” (1). Llavors, consciència de l’inútil en la recerca de la gracia.”
(Lola Donaire. Fragment del text del catàleg Vulnerables)
1. Simone Weil. La gravedad y la gracia. Ed. Trotta, Madrid, 2001.


(ESP)
Distribución en el espacio: 30cm del suelo en posición horizontal, como una cama. Atmósfera oscura. Una proyección de luz de las palabras latinas “gratia plena” se proyectan sobre la cama cubierta de flores.

(...) La obra Gratia Plena (1995) se constituye en una metáfora visual de esta idea, a partir de ciertas experiencias de los artistas y en relación con un poema de San Juan de la Cruz. La idea cristiana de la “gracia”, en el ámbito católico, pasa por la experiencia mística, una experiencia extática profundamente ilustrada por místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y San Ignacio de Loyola. La “gracia”, como forma de contacto con lo divino, o como plenitud de lo divino se produciría en un momento de reposo y de una gran apertura interior. Este interés por el carácter místico del cristianismo no es nuevo en el arte contemporáneo. Un ejemplo es un trabajo de J. Beuys, quien mostró su fascinación  por los “Ejercicios Espirituales” de San Ignacio de Loyola y realizó una acción Fluxus de la experiencia de su visita en la ciudad de Manresa.
Sin embargo, después de esta primera obra conjunta el interés de Guasch y Asunción irá tomando otra dirección. Más adelante se verá como los artistas apuntan hacia aquella apertura como una fisura, un vacío, una ausencia, incluso un abandono, ¿qué es abandonarse sino dejar que el azar o lo casual guíen nuestros pasos?. Ya señaló Simone Weil “La gracia colma, pero no puede entrar más que allí donde hay un vacío para recibirla, y es ella quien hace ese vacío” (1). Entonces, consciencia de lo inútil en la búsqueda de la gracia. 
(Lola Donaire. Fragmento del texto del catálogo Vulnerables)
1. Simone Weil. La gravedad y la gracia. Ed. Trotta, Madrid, 2001.
(ENG)
Arrangement in the space; 30cm from the ground, in a horizontal position, like a bed.  Dark atmosphere. A light projection of the Latin words "gratia plena" are cast onto the flower-covered bed.

(...)The piece Gratia Plena (1995) constitutes in a visual metaphor of this idea, based on certain experiences of the artists and in relation to a poem by San Juan de la Cruz. The Christian idea of “grace”, in a Catholic ambit, is a mystic experience, an ecstatic experience profoundly illustrated by mystics like San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús and San Ignacio de Loyola. The “grace”, as a way of contact with the divine, o as a fullness of the divine is produced in a moment of rest and of great inner opening. This interest for the mystic character of Christianity isn’t new to contemporary art. An example is the work of J. Beuys, who showed his fascination for the “Spiritual Exercises” of San Ignacio de Loyola and realized the action Fluxus from his experience visiting the city of Manresa.
Nevertheless, after this first joint artwork, Guasch’s and Asunción’s interest takes another direction. Later on it will become visible how to artists see that opening as a fissure, an emptiness, an absence, even an abandonment. What is abandonment if not to allow chance or casualty guides our steps? Simone Weil said “Grace fills empty spaces, but it can only enter where there is a void to receive it, and it is grace itself which makes this void” (1). Therefore, conscience of what is useless in the search for grace.
(Lola Donaire. Text for the catalogue Vulnerables)
1. Simone Weil. La gravedad y la gracia. (Gravity and Grace). Ed. Trotta, Madrid, 2001.