Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

LLÀTZER 2


2018. Action in Poetry Utopia Market, Barcelona. 


(CAT)
Les imatges emmarcades de la instal·lació inicial Corpus Misticus , empaquetades i sepultades després a Llàtzer 1 i més tard desempaquetades, exhibides i rentades a Yrit,... retornen a la vida, amb una nova forma, en l’acció Llàtzer 2 tancant així el cercle.

El que va començar convocant, reunint i agrupant... conclou des-agrupant i dispersant. El que era una sístole ara és diàstole.  El que fou un moviment centrífug conclou essent centrípet.

L’acció Llàtzer 2 consistí en distribuir cadascun dels petits quadres de les obres anteriors: separar aquest cos i escampar-lo. Per aquesta acció es va triar l’Utopia Market de Poesia que es celebra anualment a Barcelona. Disposàvem d’un estand des del qual es venien a un preu molt reduït els fragments de d’obra.

En les impressions difuminades per l’aigua del riu Muga durant la performance Yrit , s’insinuaven els retrats dels participants de Corpus Misticus . Aquestes fotografies esvaïdes van inspirar una intervenció pictòrica damunt, amb la llengua materna dels autors, la pintura. Cada pintura provocava associacions de versos i paraules; de manera que el cos de Llàtzer ressuscités en forma d’oracles.

Cent cinquanta fotografies conformaven el cos místic inicial: unitat en la diversitat unificada. Cent cinquanta oracles conformen el cos místic final: unitat en la diversitat dispersa. Dispersió d’oracles, com llavors escampades. Oracles que s’emancipen per a fertilitzar altres camps.

Potser algú preguntarà: «I com ressusciten, els morts? Quina mena de cos tenen?» Insensat! Tu saps que allò que sembres no arriba a tenir vida si abans no ha mort. I allò que sembres no és el cos de la planta que ha de néixer, sinó tan sols un gra de blat o de qualsevol altra planta; i Déu li dóna el cos que més li plau, un cos divers per a cada mena de llavor.

(1 Corintis 15:35-44)


(ESP)
Las imágenes enmarcadas de la instalación inicial Corpus misticus, empaquetadas y sepultadas después en Llàtzer 1 y más tarde desempaquetadas, exhibidas y lavadas en Yrit, ... se devuelven a la vida, con una nueva forma, en la acción Llàtzer 2 cerrando así el círculo.

Lo que comenzó convocando, reuniendo y agrupando ... concluye desagrupando y dispersando. Lo que era una sístole ahora es diástole. Lo que fue un movimiento centrífugo concluye siendo centrípeto.

La acción Llàtzer 2 consistió en distribuir cada uno de los pequeños cuadros de las obras anteriores: separar este cuerpo y esparcirlo. Para esta acción se eligió el Utopía Market de Poesía que se celebra anualmente en Barcelona. Disponíamos de un stand para vender a un precio muy reducido los fragmentos de la obra.

En las impresiones difuminadas por el agua del río Muga durante la performance Yrit, se insinuaban los retratos de los participantes de Corpus misticus. Estas fotografías desvanecidas inspiraron una intervención pictórica encima, con la lengua materna de los autores, la pintura. Cada pintura provocaba asociaciones de versos y palabras; por lo que el cuerpo de Lázaro resucitó en forma de oráculos.

Ciento cincuenta fotografías conformaban el cuerpo místico inicial: unidad en la diversidad unificada. Ciento cincuenta oráculos conforman el cuerpo místico final: unidad en la diversidad dispersa. Dispersión de oráculos, como semillas esparcidas. Oráculos que se emancipan para fertilizar otros campos.

Pero alguno dirá: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? ¿Necio! Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere; y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como El quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.
(1 Corintios 15:35-44)
(ENG)
The framed images of the initial installation Corpus Misticus, packaged and buried later in Llàtzer 1 and later unpacked, displayed and washed in Yrit , ... return to life, with a new form, in the action Llàtzer 2 thus closing the circle.

What he started by convoking, gathering and grouping ... concludes by ungrouping and dispersing. What was a systole is now diastolic. What was a centrifugal movement concludes centripetal.

The action Llàtzer 2 consisted of distributing each one of the small paintings of the previous works: separate this body and scatter it. For this action, They tried the Utopia Poetry Market held annually in Barcelona. We had a stand from which the pieces of work were sold at a very small price.

In the impressions blurred by the water of the Muga River at the Yrit action, the portraits of the participants of Corpus Misticus were insinuated. These faded photographs inspired a pictorial intervention above, with the mother tongue of the authors, painting. Each painting provoked associations of verses and words; so that the body of Lazarus resurrected in the form of oracles.

One hundred Fifty photographs formed the initial mystical body: unity in unified diversity. One hundred Fifty oracles make up the final mystical body: unity in dispersed diversity. Dispersion of oracles, like scattered seeds. Oracles that are given to fertilize other fields.

With what kind of body do they come?” You foolish person! What you sow does not come to life unless it dies. And what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps of wheat or of some other grain. But God gives it a body as he has chosen, and to each kind of seed its own body.
(1 Corinthians 15:35-44)