Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

CLAVELLS D’AIRE

2011. Collection of 100 photographs Polaroid and texts on transparent acrylic pinned to the wall with magnets.






(CAT)
Les polaroid són instantànies que hem realitzat en espais que hem abandonat i on segurament no hi tornarem; deixant en aquests llocs objectes que posseíem, utilitzàvem i que contenien un caràcter simbòlic en la nostra història.

Damunt d’aquestes petites instantànies hi trobem textos breus escrits sobre metacrilat transparent, que provenen de persones de Cornellà de Llobregat i descriuen vivències personals de desarrelament per exili o immigració, mitjançant breus descripcions o llistats d’objectes, persones, activitats i llocs que van haver de deixar enrere.

El clavell d’aire (tillandsia aeranthos) és una espècie de flor que creix i viu en l’aire, sense estar arrelada a la terra. L’exili, el desterrament, i el transterrament (e/immigració) són formes diferents de experimentar el desarrelament i va més enllà del trasllat de domicili, implicant altres àmbits del habitar; hi ha exilis ideològics o emocionals que marquen una existència.

El desarrelament comporta deixar enrere coses, llocs, persones, idees, conductes... i aquest deixar enrere implica decisions prèvies: què ens enduem a la maleta i què deixem.

Paradoxalment, la pèrdua acaba implicant un guany.

Para no perderse hay que encerrar dentro de sí el desierto. 
(Maria Zambrano)


(ESP)
Las polaroid son instantáneas que hemos realizado en espacios que hemos abandonado y donde seguramente no volveremos; dejando en estos lugares objetos que poseíamos, utilizábamos y que contenían un carácter simbólico en nuestra historia.

Encima de estas pequeñas instantáneas leemos textos breves escritos sobre metacrilato transparente, que provienen de personas de Cornellà de Llobregat y describen vivencias personales de desarraigo por exilio o inmigración, mediante breves descripciones o listas de objetos, personas, actividades y lugares que tuvieron que dejar atrás.

El clavel de aire (tillandsia aeranthos) es una especie de flor que crece y vive en el aire, sin estar arraigada a la tierra. El exilio, el destierro, y el transtierro (e/inmigración) son formas diferentes de experimentar el desarraigo y va más allá del traslado de domicilio, implicando otros ámbitos del habitar; hay exilios ideológicos o emocionales que marcan una existencia.

El desarraigo conlleva dejar atrás cosas, lugares, personas, ideas, conductas… y este dejar atrás implica decisiones previas: qué nos llevamos en la maleta y qué dejamos.
Paradójicamente, la pérdida acaba implicando una ganancia.

Para no perderse hay que encerrar dentro de sí el desierto. 
(Maria Zambrano)

(ENG)
The Polaroids are instant photographs we have token in spaces that we have abandoned and probably will return to; leaving in these places objects that we possessed, used and that had a symbolic character in our past.

Above these small photographs we can find brief texts written on transparent acrylic, by people from Cornellà de Llobregat, that describe personal experiences of uprooting by exile or immigration through short descriptions or lists of objects, people, activities and places they had to leave behind.

The flower of the air (tillandsia aeranthos) is a species of flower that grows and lives in the air, without behind rooted to the ground. Exile, banishment, and migration (e/immigration) are different ways to experience uprooting and that go beyond moving house, implying other ambits of habituating; there are ideological or emotional exiles that mark an existence.

The uprooting leads to leaving things, places, people, ideas, habits... and this leaving behind implies previous decisions: what are we taking in our suitcase, what are we leaving.
Paradoxically, loss ultimately implies a gain.

To not get lost one must lock the desert inside oneself.

(Maria Zambrano)