Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

LLÀTZER 1


2002. Performance and Video Installation in MX Espai 1010 Gallery (Barcelona). Elements/ Materials: photographs, Ash, milk, wine, clothes, video projection and sufi music.


(CAT)
La primera fase és una performance a Horta de Sant Joan (Tarragona), a porta tancada durant la qual creem un cos embalsamat (Llàtzer). Aquest cos és la pila de paquets que conté les 150 fotografies de l’obra Corpus Misticus. Per a crear aquest cos,   fem un ritual espiritual en el qual ens cobrim el cos amb les fotografies, relacionades intuïtivament amb parts del cos i escrivim en papers seqüències d’experiències que contenim i que alliberem. Finalment cremem els papers i es bevem les seves cendres dissoltes en vi i llet.

A la segona performance un dels dos es realitza un massatge terapèutic sobre una tela de sac, amb pintura a l’oli (com a bàlsam). Es realitza en un estat de meditació profunda, en condicions de dejuni i seguint el ritme de la música d’un dervix sufí (La illaha il allàh, d’Oruç Guvenç). Durant l’acció, visualitza mentalment l’hipotàlem del seu fill, canalitzant la performance cap a un guariment mitjançant l’estimulació espiritual.

Finalment, el vídeo del massatge visualitzat sobre el cos personal es projecta a sobre un cos social embalsamat (la pila de paquets) i s’exhibeix en un entorn nou: una galeria d’art, tractant l’objecte final com una màquina d’oració sense fi, semblant a les de la tradició budista.


(ESP)
La primera fase es una performance en Hortal de Sant Joan (Tarragona), a puerta cerrada, en la cual creamos un cuerpo embalsamado (Lázaro): una pila de paquetes que contienen las 150 fotografías de la obra Corpus Misticus. Para crear este cuerpo seguimos un ritual espiritual donde nos cubrimos ciegamente con fotografías relacionadas intuitivamente con partes del cuerpo y escribimos en papeles secuencias de experiencias que contenemos “atrapadas” y que liberamos. Finalmente quemamos estos papeles y los bebemos en forma de cenizas disueltas en vino y leche.

En la segunda performance uno de los dos lleva a cabo un masaje terapéutico sobre una tela de saco, con pintura al óleo (como bálsamo).  Se realiza en un estado de meditación profunda, bajo condiciones de ayunas y con música de danza dervíchica Sufí (La illaha il allàh, de Oruç Guvenç). Durante la performance, visualiza el hipotálamo de su hijo, canalizando la performance hacia una sanación mediante su estímulo.

Finalmente el vídeo del masaje se proyecta sobre el “cuerpo social” embalsamado y se exhibe en un ambiente distinto: una galería de arte, tratando el objeto final como una máquina de oración sin fin, parecido a las de tradición budista.

(ENG)
The first phase is a performance in Horta de Sant Joan (Tarragona), behind closed doors in which an embalmed body(Lazarus) is created: a pile of packets that contain 150 photographs from the Corpus Místicus work. To create this body we follow a spiritual ritual in which we blindly cover in photos intuitively related with parts of the body and writing on paper sequences of the experiences which we contain and what we release in them. Finally we burn the papers and we drink them in the form of ash dissolved in wine and milk.

In a second performance a therapeutic massage is carried out on top of a sack, with oil paint (as balsam). It is performed in a state of deep meditation, under conditions of fasting and with dervish Sufi dance music playing (La illaha il allàh, by Oruç Guvenç). During the performance, the performer visualises the hypothalamus of his son channelling the performance towards a healing by his stimulation.

Finally the video of the massage is projected on the embalmed "social body" and is exhibited in a different setting: an art gallery, working the final object like an endless prayer machine, similar to that of the Buddhist tradition.