Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

ANAHATA 2

2011. Performance. Materials: stethoscopes.
︎︎︎ MORE PICTURES IN FACEBOOK

(CAT)
La performance Anahata consisteix en quelcom tan simple com escoltar el cor mitjançant estetoscopis. Al llarg de cinc mesos s’ha convocat els públics a diverses sessions a la seu de l’ICIP per a convidar-los a fer l’experiència de d’escoltar el propi cor i, després, escoltar el cor de l'altre. Aquesta acció simple permet connectar a un nivell no verbal i facilita la creació del buit imprescindible per a acollir l’altre, sense discursos. També s’ha repetit l’experiència en altres llocs, com ara la galeria Carles Taché, galeria MX, Setba zona d’art, galeria Vàlid Foto BCN, RAI art, Parlament de Catalunya, La Interior Bodega, TV3, Catalunya radio, RCD Espanyol, Plaça Catalunya (15M), Mercat d’Alella, El Terrat o el Teatre Ateneu de Gràcia.

Anahata ha anat creixent en la mesura que hi participaven les persones que volien fer aquesta experiència performativa de l’escolta i alhora formar part, amb la seva imatge, d’aquesta exposició. En acabar l’experiència de l’escolta, els participants podien escriure amb cera blanca sobre un paper blanc el que havien viscut. Aquets papers blancs s’han cosit entre ells formant un teixit i s’ha desvetllat el seu text el dia de la inauguració, quan finalment s’han cobert de tinta negre durant una performance de durada curta.

L’experiència d’Anahata, o l’escolta del cor, ha estat una font de riquesa per a tots els que l’han viscut. En primer lloc, hem observat respostes ben diferents en cada persona: calma, por, sorpresa, consciència d’un mateix, descoberta de l’altre com a diferent, de l’altre com a semblant, consciència de la fragilitat, fins i tot plor. Es tracta d’una experiència purament sensorial que evoca les experiències perinatals en les que el fetus, i després el bebè, reconeixen la veu de la mare com a elements invariables que calmen l’angoixa i ajuden a trobar-se un mateix.

En segon lloc, ha obert vies per les que no teníem previst endinsar-nos, com ara la relació amb el món animal. Molts participants han volgut escoltar el cor de les seves mascotes (gossos i cavalls bàsicament), establint així un contacte més atàvic amb la natura. L’escissió  entre els homes i els animals donada pel pressupòsit dualista ànima/cos i la jerarquització que ens ha atorgat poder, situant-nos per sobre del món animal i separant-nos de l’entorn, ens avoca a una nostàlgia marcada per la tendresa i per l’enveja d’una innocència perduda.

En tercer lloc, el buit. La fascinació pel silenci, el buit de les possibilitats, del ser, d’estar. L’espai com a metàfora de l’altre que necessita ser habitat, entès, escoltat, cuidat. El buit com espai narratiu des d’on naixerà la paraula per habitar, per dotar de significat. El buit que implica renúncia fins i tot a voler dir escoltant . El buit d’Anahata és un buit-espai, que permet la circulació, la generació, com el pas de la sang i el riu de la vida. Experimentar aquesta mena de buit és una forma de desobstaculitzar i descongestionar, és un buidat terapèutic.

I finalment el cor, com a centre, òrgan bàsic de tot ésser vivent, l’únic centre del cos humà que sona. La parada cardíaca suposa l’acabament de la vida, la mort i el seu ritme que indica l’energia i l’estat en el que es viu. Hem constatat en totes les performances la relació de semblança a l’hora d’auscultar-nos, però no d’igualtat. El cor ens lliga a la vida matèrica, a la terra, però no tots els cors bategen igual, fet que ens obre els ulls a la consciència de la vida que ens habita i de la que habita en l’altre. Sentíem comentaris: “estàs nerviós”, “estàs cansat”, “estem en sintonia”... Aquest espai d’encontre posa fre a l’exigència i permet obrir vies per la pau.

“El haber percibido el reiterado latir del corazón como pulsación del centro de la vida queda como una noticia inolvidable que aguarda ser revelada: irlo siendo. Y lo que acomete en el sentir primero de esta pulsación es su extraña vulnerabilidad, el brotar como en un extraño confín de la nada o con el vacío; con el no ser o con la muerte. (…) Y así, si se es fiel a este sentir que funda el simple percibir de la pulsación del corazón como centro de nuestra vida, queda su reiteración como victoria que se alza, la victoria de nuestra vida, o la de alguna otra en ella encerrada. Un centro de la vida, con su señorío único, sin palabra alguna. Contra ello toda razón queda sin razón alguna, mientras la verdad se le acerca como prometida, que no admite tan pronto ser desposada, que aguarda aún. “
(Maria Zambrano, Claros del Bosque)

“El fetus, doncs, està en un medi líquid en el qual rep tota mena d’estímuls, entre els quals alguns, com el batec del cor de la mare, el so de la seva veu i el ritme del seu caminar són constants, encara que no sempre idèntics.(...) En néixer, el nadó es veu exposat per primera vegada a un entorn físic radicalment diferent amb estímuls desconeguts, que provoquen sensacions noves, com l’ambient aeri, la gravetat en absència de líquid, la sensació de l’aire que entra en el seu sistema respiratori, el soroll directe i brusc de la sala de parts i del personal que hi intervé... i al mateix temps perd el referent d’allò que durant tants mesos era habitual. Aquesta pèrdua inevitable exposa al recent nascut a unes sensacions fragmentades i inconnexes, font d’una gran ansietat. Les invariants que estaven presents durant tota la vida intrauterina s’hauran de retrobar en el contacte amb la mare, el pare o la persona que en faci la funció. Què entenem, però, amb “invariància”? Les invariàncies serien,d’acord amb Bion (1965.1970), els elements que al final d’una transformació, permeten el reconeixement del punt de partida. En el cas del nen, el reconeixement d’aquests elements invariants, de les sensacions percebudes a l’interior de la matriu i que poden ser retrobades en el món extrauterí, representen els primers nuclis dels sentiments de si mateix.”
(VV.AA. Comprendre el psiquisme primitiu, com ens ajuda?. Revista catalana de Psicoanàlisi Vol XXII/1-2)

“Escuchar es no oírnos escuchando / es más exhalar que un inhalar / más un entregar que un recoger. II. Escuchamos cuándo no esperamos oír, / cuando no confinamos la escucha, / escuchamos cuando también el oír calla.” 
(III. Querer oír es aun querer decirse.)
   
(Hugo Mujica, Lo Naciente)

(ESP)
La performance Anahata consiste en algo tan simple como escuchar el corazón mediante estetoscopios. A lo largo de cinco meses se convocó a los públicos a diversas sesiones en la sede del ICIP para invitarlos a hacer la experiencia de escucha el propio corazón y, después, escuchar el corazón del otro. Esta acción simple permite conectar a un nivel no verbal y facilita la creación del vacío imprescindible para acoger al otro, sin discursos. También se ha repetido la experiencia en otros lugares como la galería Carles Taché, galería MX, Setba zona d’art, galería Vàlid Foto BCN, RAI art, Parlamento de Cataluña, La Interior Bodega, TV3, Catalunya radio, RCD Espanyol, Plaza Cataluña (15M), Mercado de Alella, El Terrat o el Teatro Ateneo de Gracia.

Anahata ha ido creciendo a medida que participaban las personas que querían hacer esta experiencia performativa de la escucha y a la vez formar parte, con su imagen, de esta exposición. Al acabar la experiencia de la escucha, los participantes podían escribir con cera blanca sobre un papel blanco lo que habían vivido. Estos papeles blancos se han cosido entre ellos formando un tejido y se desveló su texto el día de la inauguración, cuando finalmente se cubrió de tinta negra durante una performance con duración corta.

La experiencia de Anahata, o la escucha del corazón, ha sido una fuente de riqueza para todos los que lo han vivido. En primer lugar, hemos observado respuestas bien diferentes en cada persona: calma, miedo, sorpresa, consciencia de uno mismo, descubrimiento del otro como diferente, del otro como parecido, consciencia de la fragilidad, incluso llantoii. Se trata de una experiencia puramente sensorial que evoca las experiencias perinatales en las que el feto, y después el bebé, reconoce la voz de la madreiii como elementos invariables que calman la angustia y ayudan a encontrarse a uno mismo.

En segundo lugar, ha abierto vías por las que no teníamos previsto adentrarnos, como la relación con el mundo animal. Muchos participantes han querido escuchar el corazón de sus mascotas (perros y caballos básicamente), estableciendo así un contacto más atávico con la naturaleza. La escisión entre los hombres y los animales dada por el presupuesto dualista alma/cuerpo y la jerarquización que nos ha otorgado poder, situándonos por encima del mundo animal y separándonos del entorno, nos avoca a una nostalgia marcada por la ternura y por la envidia de una inocencia perdida.

En tercer lugar, el vacío. La fascinación por el silencio, el vacío de las posibilidades, del ser, de estar. El espacio como metáfora del otro que necesita ser habitado, entendido, escuchado, cuidado. El vacío como espacio narrativo desde donde nacerá la palabra para habitar, para dotar de significado. El vacío que implica renuncia incluso a querer decir escuchando iv. El vacío de Anahata es un vacío-espacio, que permite la circulación, la generación, como el paso de la sangre y el río de la vida. Experimentar este tipo de vacío es una forma de desobstaculizar y descongestionar; es un vaciado terapéutico.

Y finalmente el corazón, como centro, órgano básico de todo ser viviente, el único centro del cuerpo humano que suena. La parada cardíaca supone una terminación de la vida, la muerte y su ritmo que indica la energía y el estado en el que se vive. Hemos constatado, en todas las performances, la relación de la semejanza a la hora de auscultarnos, pero no de igualdad. El corazón nos ata a la vida matérica, a la tierra, pero no todos los corazones laten igual, hecho que nos abre los ojos a la consciencia de la vida que nos habita y de la que habita en el otro. Escuchábamos comentarios: “estás nervioso”, “estás cansado”, “estamos en sintonía”… Este espacio de encuentro pone freno a la exigencia y permite abrir vías para la paz.

“El haber percibido el reiterado latir del corazón como pulsación del centro de la vida queda como una noticia inolvidable que aguarda ser revelada: irlo siendo. Y lo que acomete en el sentir primero de esta pulsación es su extraña vulnerabilidad, el brotar como en un extraño confín de la nada o con el vacío; con el no ser o con la muerte. (…) Y así, si se es fiel a este sentir que funda el simple percibir de la pulsación del corazón como centro de nuestra vida, queda su reiteración como victoria que se alza, la victoria de nuestra vida, o la de alguna otra en ella encerrada. Un centro de la vida, con su señorío único, sin palabra alguna. Contra ello toda razón queda sin razón alguna, mientras la verdad se le acerca como prometida, que no admite tan pronto ser desposada, que aguarda aún”.   
(Maria Zambrano, Claros del Bosque)

El feto, entonces, está en un medio líquido en el cual recibe todo tipo de estímulos, entre los cuales algunos, como el latido del corazón de la madre, el sonido de su voz y el ritmo de su caminar son constantes, aunque no siempre idénticos. (…) Al nacer, el recién nacido se ve expuesto por primera vez a un entorno físico radicalmente diferente con estímulos desconocidos, que provocan sensaciones nuevas, como el ambiente aéreo, la gravedad en ausencia de líquido, la sensación del aire que entra en su sistema respiratorio, el sonido directo y brusco de la sala de partos y del personal que intervienen… y al mismo tiempo pierde el referente de aquello que durante tantos meses era habitual. Esta pérdida inevitable expone al recién nacido a unas sensaciones fragmentadas e inconexas, fuente de una gran ansiedad. Las invariantes que estaban presentes durante toda la vida intrauterina se tendrán que reencontrar en el contacto con la madre, el padre o la persona que cumple la función. ¿Qué entendemos, pero, con “invariancia”? Las invariancias serían, de acuerdo con Bion (1965-1970), los elementos que al final de una transformación, permiten el reconocimiento del punto de partida. En el caso del niño, el reconocimiento de estos elementos invariantes, de las sensaciones percibidas en el interior de la matriz y que pueden ser reencontradas en el mundo extrauterina, representan los primeros núcleos de los sentimientos de sí mismo”
(VV.AA. Comprendre el psiquisme primitiu, com ens ajuda? Revista catalana de Psicoanàlisi Vol XXII/1-2)

 “Escuchar es no oírnos escuchando / es más exhalar que un inhalar / más un entregar que un recoger. II. Escuchamos cuándo no esperamos oír, / cuando no confinamos la escucha, / escuchamos cuando también el oír calla.”
(III. Querer oír es aun querer decirse.)

(Hugo Mujica, Lo Naciente
(ENG)
The performance Anahata consists of something as simple as listening to the heart through a stethoscopes. Throughout five months audiences were summoned to various sessions in the headquarters of the ICIP to invite them to participate in the experience of listening to their own heart and, afterwards, to listen to the heart of another. This simple action permits a connection on a non-verbal level and allows the creation of the necessary emptiness to receive the other person, without speeches. The experience has also been repeated in other places like the Carles Taché gallery, MX gallery, Setba art zone, Vàlid Foto BCN gallery, RAI art, Parlament de Catalunya, La Interior Bodega, TV3, Catalunya radio, RCN Espanyol, Plaza Catalunya (15M), Alella Market, El Terrat or the Teatre Ateneu de Gràcia.

Anahata has grown as people that wanted to do this performative experience of listening and at the same time become part, with their image, of this exhibition, participated. On finishing the experience of listening, the participants could write about what they had lived with white crayon on white paper. These pieces of paper were sewn together to create a fabric and the text was unveiled on the day of the inauguration, when it was finally covered in black ink during a short performance.

The Anahata experience, or listening to the heart, has been a source of enrichment for all those that have experienced it. Firstly, we have observed very different answers from each person: calm, fear, surprise, conscience of one’s self, discovery of the other as different, of the other as an equal, conscience of fragility, even weeping ii. It is a purely sensorial experience that evokes prenatal experiences in which the foetus, and later the baby, recognises the voice of the mother iii as invariable elements that calm the anguish and help to find one’s self.

Secondly, it has opened doors we didn’t think of entering, like the relationship with the animal world. Many participants have wanted to listen to their pet’s heart (basically horses and dogs), establishing a more atavistic contact with nature. The rift between men and animals given by the dualistic soul/body presupposition and the hierarchy that has given us power, situating us above the animal kingdom and separating us from the environment, creates nostalgia in us marked by tenderness and the envy of a lost innocence.

Thirdly, the emptiness. The fascination for silence, the emptiness of possibilities, of the being, of being. Space as a metaphor for the other that needs inhabiting, understood, heard, cared for. The emptiness as a narrative space that creates the word to inhabit, to give meaning to. The emptiness that implies renouncing even wanting to say listening iv. The emptiness of Anahata is an emptiness-space, that allows circulation, generation, like the flow of blood and the river of life. To experience this kind of emptiness is a way of un-obstructing and decongesting, it’s a therapeutic emptying.

And finally the heart, as the centre, the basic organ of all living being, the only centre of the human body that makes a sound. A cardiac arrest supposes a termination of life, the death and its rhythm that indicates energy and the state in which one lives. In every performance we have confirmed the relationship of similarity when we listen to each other, but not the equality. The heart ties us to life, to the ground, but not all hearts beat the same, a fact that opens our eyes to the conscience of the life that inhabits us and that inhabits the other. We heard comments: “you’re nervous”, “you’re tired”, “we are in tune”... This meeting space ceases exigency and allows a way to peace.

“Having produced the reiterated beating of the heart as a pulsation of the centre of life remains like an unforgettable notice that awaits being revealed to go on being. And that which takes hold in the first feeling of this pulsation is its strange vulnerability, the bursting forth like in the strange confines of nothingness or with the void; with not being or with death. (...)And thus, if one is faithful to this feeling that founds the simple perceiving of the pulsation of the heart as the centre of our life, its reiteration remains as a victory that rises, the victory of our life, or that of some other life enclosed in it. A centre of life, with its unique domain, without any word. Against it, all reason remains without any reason, while the truth comes closer to it as promised, only as promised, which does not imply being wed too soon, which still awaits.
(Maria Zambrano, Clearings in the forest)

“The foetus, then, is in a liquid environment in which it receives all kinds of stimuli, some of which, like the heartbeat of the mother, the sound of her voice and the rhythm of her steps, are constant, although not always identical. (...) After birth, the newborn finds itself exposed for the first time to a radically different physical environment with unknown stimuli, that provoke new sensations, like the aerial ambient, gravity in absence of liquid, the sensation of air entering its respiratory system, the direct and brusque sound of the delivery room and the personnel that intervene... and at the same time it loses the reference that was habitual for so many months. This loss inevitably exposes the newborn to fragmented and disconnected sensations, source of a great anxiety. The factors that were present during the entire intrauterine life will have to find themselves again in the contact with the mother, the father or the person that fulfils the function. But what do we understand with “invariability”? The invariabilities will be, according to Bion (1965-1970), the elements that at the end of a transformation, allow the recognition of the beginning point. In the case of the child, the recognition of these invariably elements, of the sensations perceived inside the womb and that can be found again in the extrauterine world, represent the first nucleus of the feelings of ones being.”
(VV.AA Comprendre el psiquisme primitiu, com ens ajuda? Revista catalana de Psicoanàlisi Vol XXII/1-2)

“To listen is to no hear us listening / it is more to exhale than to inhale / more to deliver than to collect. II. We listen when we don’t expect to hear, / when we don’t confine the listening, / we listen when hearing is also quiet.”
(III. To want to hear is to still want to say.)

(Hugo Mujica, Lo Naciente)