Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE


2002. Piece of folded clothing that contain trimmings. Approximate dimensions: 50x50 cm.

(CAT)
(...) Amb la trobada casual d’una sèrie de teles retallades realitzen quatre peces sota el títol La fecundidad de lo ausente (2002), representen l’ésser humà al final de la seva vida, un ser ple de mancances i estrips. L’experiència personal dels artistes els dirigeix al convenciment que: “Al final som la conseqüència -el ser humà i la seva existència- d’un acte de gratuïtat; no hem demanat venir al món” (1). Aquesta perspectiva els situa sota l’evidència que la voluntat, el voler, sobre un mateix, els demés i les coses, resulta totalment qüestionada. Simone Weil ja anunciava: “Nada poseemos en el mundo -porque el azar puede quitárnoslo todo-, salvo el poder de decir yo (...). No hay en absoluto ningún otro acto libre que nos esté permitido, salvo el de la destrucción del yo” (2). És vanitat doncs exercir el voler des del poder, exercir una voluntat que no deixa de ser fictícia, ja que l’atzar ens ho pot prendre tot, fins i tot la vida. Però no és només l’atzar el que contemplen els artistes, també la família, el gènere, la psique individual, l’entorn social i el context cultural apareixen como a condicionants dels processos vitals, de la construcció del jo i de les experiències més fortuïtes. En aquesta obra ja es troba latent el posterior desenvolupament de l’exposició Vulnerables.
(Lola Donaire. Fragment del text del catàleg Vulnerables)

1. Conversa amb els artistes. Mayo. 2004.  
2. Simone Weil. La gravedad y la gracia. Ed. Trotta, Madrid, 2001 (pag. 75).


(ESP)
(...)Con el encuentro casual de una serie de telas recortadas realizan cuatro piezas bajo el titulo La fecundidad de lo ausente (2002), representan al ser humano al final de su vida, un ser lleno de rotos y heridas.  La experiencia personal de los artistas les dirige hacia el convencimiento de que: “Al final somos la consecuencia -el ser humano y su existencia- de un acto de gratuidad, no hemos pedido venir al mundo” (1). Esta perspectiva los coloca bajo la evidencia de que la voluntad, el querer, sobre uno mismo, los demás y las cosas,  resulta totalmente cuestionada. Simone Weil ya anunciaba que “Nada poseemos en el mundo -porque el azar puede quitárnoslo todo-, salvo el poder de decir yo (...). No hay en absoluto ningún otro acto libre que nos esté permitido, salvo el de la destrucción del yo” (2). Vano intento, entonces, de ejercer el querer desde el poder, de ejercer la voluntad que no deja de ser ficticia, ya que el azar puede quitárnoslo todo, hasta la vida. Pero no sólo es el azar lo que contemplan los artistas, también la familia, el género, la psique individual, el entorno social y el contexto cultural aparecen como condicionantes de los procesos vitales, de la construcción del yo y de las experiencias más fortuitas. En esta obra ya se encuentra latente el posterior desarrollo de la exposición Vulnerables.
(Lola Donaire. Fragmento del texto del catálogo Vulnerables.)

1. Conversación con los artistas. Mayo. 2004.  
2. Simone Weil. La gravedad y la gracia. Ed. Trotta, Madrid, 2001 (pag. 75).
(ENG)
(...) With the casual encounter with a series of cut-up cloths they realized four pieces under the title La fecundidad de lo ausente (“The fecundity of the absent”) (2002), they represent human beings at the end of their lives, a being full of tears and wounds. The personal experience of the artists directs them to the conviction that: “In the end we are the consequence –the human being and its existence- of an act of gratitude, we didn’t ask to come into the world” 1. This perspective places them under the evidence of will, wanting, about oneself, others and things, is totally questioned. Simone Weil announced that “We possess nothing in the world –a mere chance can strip us of everything-, except the power to say ‘I’ (...). There is absolutely no other free act which is given to us to accomplish – only the destruction of the ‘I’” 2. It is a vain attempt, then, to exercise will from power, to exercise the will that doesn’t cease to be fiction, as chance can take everything from us, even life. But chance is not the only thing the artists contemplate, also family, gender, individual psyche, social environment and cultural context appear as conditions of vital processes, of the construction of the “I” and the most fortuitous experiences. In this work the subsequent development of the exposition Vulnerables is already latent.
(Lola Donaire. Fragment of the text from the catalogue Vulnerables.)

1. Conversation with the artists. May. 2004.
2. Simone Weil. La gravedad y la gracia. (Gravity and Grace).  Ed. Trotta, Madrid, 2001 (pag. 75).