Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

BANC DE MEMÒRIES

2005. Performance. Radio studio.

(CAT)
Acció col·lectiva. Difícilment un ciutadà anònim romandrà a la memòria històrica de la seva població si no se li ofereix un mecanisme que ho permeti. Només els ciutadans il·lustres donen nom a carrers y mereixen exposicions que eviten una segona mort, la de l’oblit.
Durant el cap de setmana del 9 i 10 d’Abril de 2005 es va obrir un banc de memòries al castell de Cornellà de Llobregat, en el qual es van recollir els testimonis d’aquells que van voler deixar la seva empremta en forma de narració. Tot el material recollit es conserva com a document històric de la ciutat pel futur. Des de l’ajuntament es va promoure explícitament l’acció, com a esdeveniments que sobrepassa els límits del que s’entén habitualment com a obra d’art, connectant l’acció artística totalment amb l’acció política i social. L’objectiu és protegir allò vulnerable, protegint la seva memòria des de l’aparell de poder.

Es tracta d’una acció perfectament repetible amb qualsevol col·lectiu. La producció posterior pot ser un document sonor o videogràfic.


(ESP)
Acción colectiva. Difícilmente un ciudadano anónimo permanecerá en la memoria histórica de su población si no se ofrece un mecanismo que lo permita. Sólo los ciudadanos ilustres dan nombre a calles y merecen exposiciones que eviten una segunda muerte, la del olvido.
Durante el fin de semana 9 y 10 de abril de 2005 se abrió un banco de memorias en el castillo de Cornellà de Llobregat, en el cual se recogieron los testimonios de aquellos que quisieron dejar su huella en forma de narración. Todo el material recogido se conserva como documento histórico de la ciudad para el futuro. Desde el ayuntamiento se promovió explícitamente la acción, como acontecimiento que ultrapasa los límites de lo que se entiende habitualmente como obra de arte, conectando la acción artística totalmente con la acción política y social. El objetivo es proteger lo vulnerable, protegiendo su memoria desde el aparato de poder.

Se trata de una acción perfectamente repetible con cualquier colectivo. La producción posterior puede ser un documento sonoro o videográfico.

(ENG)
A collective action. It is hard that any anonymous citizen will remain in the historic memory of their town if not given a mechanism that allows it. Only illustrious citizens have streets named after them and deserve expositions that avoid a second death; being forgotten.
During the weekend of the 9th and 10th of April of 2005 a memory bank was open in the castle of Cornellà de Llobregat to collect the testimonies of those who wanted to leave their mark as a narration. All the material that was collected is conserved as historic documentation of the city for the future. From the city council the action was explicitly promoted, as an event that would go way beyond the limits of what would usually be considered a work of art, connecting an artistic action completely with political and social action. The objective is to protect the vulnerable, protecting its memory from a system of power.

It is an action that can be repeated easily with any collective. The posterior production can be an audio or video document.