Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

VIDEOORACLES


2017- present.


(CAT)
Els vídeo-oracles són resultats de l'escolta activa. Mitjançant la focalització, es provoca l'emergència d'una nova peça en forma d'oracle, capaç de generar experiències.

Són peces de molt curta durada, enregistrades amb el telèfon mòbil en situacions de quotidianitat i en càmera lenta. No són vídeos programats, ni tan sols caçats, sinó trobats. El fet de modificar la velocitat a l’hora de gravar permet endinsar-se en aquell precís moment d’una manera diferent. És com obrir una porta dins d’una porta. Amb l’alentiment del moviment es posa en valor el temps Kairós per damunt del temps Cronos i es produeix un espai-temps propici per la vivència sovint guaridora.

“Kairós és el temps del gaudir. És l’instant alegre i vivenciat. La manera individual de viure el temps intensament. És el punt just, el moment adequat, la potència i l’eficàcia combinats amb l’harmonia i el plaer. En tant que l’oposat de cronos no és un temps mesurable, ja que es regeix pel plaer sorgit de les emocions. (...) Kairós, és un temps, però també un espai. És un temps de glòria. És l’oportunitat. És l’ocasió del retrobament i del punt d’equilibri productiu. Sentir dins d’un mateix Kairós significa entrar en un oasis de plenitud i viure moments d'il·lusió.”
(Amanda Núñez)

(ESP)
Los vídeo-oráculos son resultados de la escucha activa. Mediante la focalización, se provoca la emergencia de una nueva pieza en forma de oráculo, capaz de generar experiencias.

Son piezas de muy corta duración, grabadas con el teléfono móvil en situaciones de cotidianidad y en cámara lenta. No son vídeos programados, ni siquiera cazados, sino encontrados. El hecho de modificar la velocidad a la hora de grabar permite adentrarse en ese preciso momento de una manera diferente. Es como abrir una puerta dentro de una puerta. Con la ralentización del movimiento se pone en valor el tiempo Kairós por encima del tiempo Kronos y se produce un espacio-tiempo propicio para la vivencia menudo curadora.

“Kairós es el tiempo del disfrutar. Es el instante alegre y vivenciado. La manera individual de vivir el tiempo intensamente. Es el punto justo, el momento adecuado, la potencia y la eficacia combinados con la armonía y el placer. En tanto que el opuesto de Kronos no es un tiempo medible, ya que se rige por el placer surgido de las emociones. (..) Kairós, es un tiempo, pero también un espacio. Es un tiempo de gloria. Es la oportunidad. Es la ocasión del reencuentro y del punto de equilibrio productivo. Sentir dentro de un mismo Kairós significa entrar en un oasis de plenitud y vivir momentos de ilusión.”
(Amanda Núñez)
(ENG)
Video-oracles are results of active listening. By means of focusing, the emergence of a new piece is formed as an oracle, capable of generating experiences.

They are very short pieces, recorded with the mobile phone in everyday situations and in slow motion. They are not scheduled videos, not even hunted, but found. Changing the speed at the time of recording allows you to enter at that precise moment in a different way. It's like opening a door inside a door. With the slowdown in movement, Kairos time is valued over the time K ronos and there is a space-time propitious for the often curing experiences

“Kairos is the time to enjoy. It is instantly joyful and vivid. The individual way of living the time intensely. It is the right point, the right moment, the power and the efficiency combined with harmony and pleasure. As opposed to Chronos is not a measurable time, since it is governed by the pleasure arisen from emotions. (…) Kairos, it's a time, but also a space. It is a time of glory. This is the opportunity. It is the occasion of the reunion and the point of productive balance. To feel inside Kairos means to enter an oasis of fullness and live moments of enthusiasm.”
(Amanda Núñez)